Distribution Center

ฝ่ายคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจํา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตยานนาวา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ควบคุมจัดการและดูแลตรวจสอบสินค้าในโกดัง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุธโส
  2. ควบคุมจัดการและดูแลตรวจสอบโกดังและบริเวรอณาเขต ให้เรียบร้อยและปลอดภัย เหมาะสมในการปฏิบัติการภายใต้ การดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุธโส
  3. ควบคุมจัดการและดูแลการจัดส่งส่นค้า และพัฒนาการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพแต่ถูกต้อง
  4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  5. เพื่อสนับสนุนผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดและผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจทางส่นค้าตัวอย่าง
  6. เพื่อรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบได้ด้วยตนเองภายใต้การแนะนําเป็นบางกรณีจากผู้ดูแลโครงการ

TO APPLY

Email to us 'info@rachada.co.th' or walk in to our office.

Scroll Up